សកម្មភាពសិក្សា

សកម្មភាពតាំងផលិតផល

សកម្មភាពតាំងផលិតផលរបស់អង្គការក្នុងពិធីតាំងពិពណ បើចង់ទិញផលិតផលរបស់អង្គការសូមទាក់ទង០២៣៤៥៦៦៦៨០...

សកម្មភាពទស្សនះកិច្ចសិក្សាទៅប្រទេសថៃ

សកម្មភាពទស្សនះកិច្ចសិក្សាទៅប្រទេសថៃពីថ្ងៃ២៨ដល់៣០ ខែវិច្ឆិការ២០១៧ រួមមាន ១ ចំការបន្លែ ២ សិស្សសាលាដាំបន្លែលើទឹក ៣ ចំការក្រូចឆ្មា ៤ ចំការម្រះ ៥ ចំការននោង ៦ រោងផ្សិត...

សកម្មភាពទស្សនះកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសថៃ

សកម្មភាពដឹកនាំសិក្ខាកាមទៅទស្សះកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសថៃថ្ងៃទី២៥ដល់២៨រួមមាន ១ ដំណាំលើទឹក ២ ចំការបន្លែ ៣ ចំការទំពាំងបារាំង ៤ ចំការតាង៉ែន ៥ ចំការត្រសក់ផ្អែម ៦ ចំការផ្កា​...

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំពោតនៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំពោតនៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំត្រប់នៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំត្រប់នៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំនៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំនៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលស្រែផលិតពូជរបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តបាត់ដំបង

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលស្រែផលិតពូជរបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តបាត់ដំបង បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលចំការខ្នុររបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលចំការខ្នុររបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលចំការមង្ឈុតរបស់សិក្ខាកាមកំពុងចេញផ្លែនៅខេត្តកំពត

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលចំការមង្ឈុតរបស់សិក្ខាកាមកំពុងចេញផ្លែនៅខេត្តកំពត បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការប្រមូលផលធូរ៉េនរបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តកំពត

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការប្រមូលផលធូរ៉េនរបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តកំពត បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

Previous12345Next

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2