សកម្មភាពសិក្សា

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលចំការខ្នុររបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលចំការខ្នុររបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលចំការមង្ឈុតរបស់សិក្ខាកាមកំពុងចេញផ្លែនៅខេត្តកំពត

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលចំការមង្ឈុតរបស់សិក្ខាកាមកំពុងចេញផ្លែនៅខេត្តកំពត បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការប្រមូលផលធូរ៉េនរបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តកំពត

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការប្រមូលផលធូរ៉េនរបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តកំពត បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលដីស្រែរបស់សិក្ខាកាមមុនរដូវដាំដុះចូលមកដល់

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលដីស្រែរបស់សិក្ខាកាមមុនរដូវដាំដុះចូលមកដល់ នៅស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាម បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការចិញ្ចឹមមាន់

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការចិញ្ចឹមមាន់របស់សិក្ខាកាមនៅស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាម បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០៩៣ ៧៨៨៧៦០

ផ្សិតនៅកសិដ្ធានអង្គការអង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា

ផ្សិតនៅកសិដ្ធានអង្គការអង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០២៣៤៥៦៦៦៨០

តំឡើង hydro អោយអតិថិជននៅបុរីប៉េងហួត

តំឡើង hydro អោយអតិថិជននៅបុរីប៉េងហួត បើចង់តំឡើងសូមទាក់ទង០២៣៤៥៦៦៦៨០

ដំណាំលើទឹកដាំក្នុងធុងស្ពេត្រូលនៅកសិដ្ធានអង្គការអង្គការ អភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា

ដំណាំលើទឹកដាំក្នុងធុងស្ពេត្រូលនៅកសិដ្ធានអង្គការអង្គការ អភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា

សកម្មភាពតំឡើងប្រព័ន្ធ​ដាំដំណាំលើទឹក

សកម្មភាពតំឡើងដំណាំលើទឹកជូនមេ ថ្ងៃ៥ដល់៦ខែសីហា២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០១១៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពសិក្ខាកាមចុះអនុវត្តន៏តំឡើងទ្រុងចិញ្ចឹមមាន់ នៅកសិដ្ធានវាលស្បូវ

សកម្មភាពសិក្ខាកាមចុះអនុវត្តន៏តំឡើងទ្រុងចិញ្ចឹមមាន់ នៅកសិដ្ធានវាលស្បូវ

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2