សកម្មភាពសិក្សា

ចុះសម្ភាសអ្នកជោគជ័យ ម្រេច

ចុះសម្ភាសអ្នកជោគជ័យ ម្រេច

សកម្មភាពសំភាសន៍ជាមួយ TV5 ក្នុងការតាំងពិពណផលិតផលខ្មែរនៅកោះពេជ្រថ្ងែទី២៨ដល់៣០ខែមិនា២០១៤

សកម្មភាពសំភាសន៍ជាមួយ TV5 ក្នុងការតាំងពិពណផលិតផលខ្មែរនៅកោះពេជ្រថ្ងែទី២៨ដល់៣០ខែមិនា២០១៤

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេផ្សិតនិងបណ្តុះផ្សិតថ្ងៃ០៥ដល់០៦ខែមិនា ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេផ្សិតនិងបណ្តុះផ្សិតថ្ងៃ០៥ដល់០៦ខែមិនា ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ

សកម្មភាពអនុវត្តន៏នៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការថ្ងៃទី២ដល់៤ខែមិនា ២០១៤

សកម្មភាពអនុវត្តន៏នៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការថ្ងៃទី២ដល់៤ខែមិនា ២០១៤

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វថ្ងៃ០១ដល់០២ខែមិនា ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វថ្ងៃ០១ដល់០២ខែមិនា ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេជីនិងដាំដុះដំណាំថ្ងៃ២៧ដល់២៨ខែគុម្ភះ ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេជីនិងដាំដុះដំណាំថ្ងៃ២៧ដល់២៨ខែគុម្ភះ ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ

សកម្មភាពរៀនការប្រើប្រាស់ជីតាមប្រភេទដំណាំនិងប្រភេទដីថ្ងៃ២៥ដល់២៦ខែគុម្ភះ ២០១៤ នៅស្រុកស្វាយអន្ទរខេត្តព្រៃវែង

សកម្មភាពរៀនការប្រើប្រាស់ជីតាមប្រភេទដំណាំនិងប្រភេទដីថ្ងៃ២៥ដល់២៦ខែគុម្ភះ ២០១៤ នៅស្រុកស្វាយអន្ទរខេត្តព្រៃវែង

សកម្មភាពរៀនវគ្គដាំដំណាំលើទឹកនិងរបៀបតំឡើង ថ្ងៃ២៤ដល់២៥ខែគុម្ភះ ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ

សកម្មភាពរៀនវគ្គដាំដំណាំលើទឹកនិងរបៀបតំឡើងថ្ងៃ២៤ដល់២៥ខែគុម្ភះ ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ

លោកអភិបាលខេត្តពោធិសាត់និងគណះប្រតិ្តភូទស្សនាតូចតាំងពីពណ៏របស់អង្គការអភិវឌ្ឈន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា

លោកអភិបាលខេត្តពោធិសាត់និងគណះប្រតិ្តភូទស្សនាតូចតាំងពីពណ៏របស់អង្គការអភិវឌ្ឈន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាក្នុងការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

សកម្មភាពចាប់ឆ្នោតផ្តលរង្វាន់ជូនកសិករ ក្នុងការប្រលង កសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

សកម្មភាពចាប់ឆ្នោតផ្តលរង្វាន់ជូនកសិករ ក្នុងការប្រលង កសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2