សកម្មភាពសិក្សា

សកម្មភាពរៀនវគ្គដាំដំណាំលើទឹកនិងរបៀបតំឡើង ថ្ងៃ២៤ដល់២៥ខែគុម្ភះ ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ

សកម្មភាពរៀនវគ្គដាំដំណាំលើទឹកនិងរបៀបតំឡើងថ្ងៃ២៤ដល់២៥ខែគុម្ភះ ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ

លោកអភិបាលខេត្តពោធិសាត់និងគណះប្រតិ្តភូទស្សនាតូចតាំងពីពណ៏របស់អង្គការអភិវឌ្ឈន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា

លោកអភិបាលខេត្តពោធិសាត់និងគណះប្រតិ្តភូទស្សនាតូចតាំងពីពណ៏របស់អង្គការអភិវឌ្ឈន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាក្នុងការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

សកម្មភាពចាប់ឆ្នោតផ្តលរង្វាន់ជូនកសិករ ក្នុងការប្រលង កសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

សកម្មភាពចាប់ឆ្នោតផ្តលរង្វាន់ជូនកសិករ ក្នុងការប្រលង កសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

សកម្មភាពធ្វើបទបង្ហាញបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វទទួលបានផលខ្ពស់ ក្នុងការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

សកម្មភាពធ្វើបទបង្ហាញបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វទទួលបានផលខ្ពស់ ក្នុងការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

ទស្សនះកិច្ចស្រូវនិងបន្លែកសិករយកមកប្រលង ក្នុងការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

ទស្សនះកិច្ចស្រូវនិងបន្លែកសិករយកមកប្រលង ក្នុងការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

ការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅកំពង់ឆ្នាំង

ការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅកំពង់ឆ្នាំង

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វ ថ្ងៃ១៨ដល់១៩ខែធ្នូ ២០១៣ នៅស្នាក់ការសៀមរាប

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វ ថ្ងៃ១៨ដល់១៩ខែធ្នូ ២០១៣ នៅស្នាក់ការសៀមរាប

សកម្មភាពអនុវត្តន៏ច្រកល្បាយបណ្តុះផ្សិតនៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការ

សកម្មភាពអនុវត្តន៏ច្រកល្បាយបណ្តុះផ្សិត និងកន្លែងបណ្តុះផ្សិត នៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការ

សកម្មភាពថតជុំគ្នានៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា

សកម្មភាពថតជុំគ្នានៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេផ្សិតនិងបណ្តុះផ្សិត ថ្ងៃ១៤ដល់១៥ខែធ្នូ ២០១៣

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេផ្សិតនិងបណ្តុះផ្សិត ថ្ងៃ១៤ដល់១៥ខែធ្នូ ២០១៣ នៅស្នាក់ការសៀមរាប បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០២៣៤៥៦៦៦៨០

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2