សកម្មភាពសិក្សា

សកម្មភាពធ្វើបទបង្ហាញបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វទទួលបានផលខ្ពស់ ក្នុងការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

សកម្មភាពធ្វើបទបង្ហាញបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វទទួលបានផលខ្ពស់ ក្នុងការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

ទស្សនះកិច្ចស្រូវនិងបន្លែកសិករយកមកប្រលង ក្នុងការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

ទស្សនះកិច្ចស្រូវនិងបន្លែកសិករយកមកប្រលង ក្នុងការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤

ការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅកំពង់ឆ្នាំង

ការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅកំពង់ឆ្នាំង

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វ ថ្ងៃ១៨ដល់១៩ខែធ្នូ ២០១៣ នៅស្នាក់ការសៀមរាប

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វ ថ្ងៃ១៨ដល់១៩ខែធ្នូ ២០១៣ នៅស្នាក់ការសៀមរាប

សកម្មភាពអនុវត្តន៏ច្រកល្បាយបណ្តុះផ្សិតនៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការ

សកម្មភាពអនុវត្តន៏ច្រកល្បាយបណ្តុះផ្សិត និងកន្លែងបណ្តុះផ្សិត នៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការ

សកម្មភាពថតជុំគ្នានៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា

សកម្មភាពថតជុំគ្នានៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេផ្សិតនិងបណ្តុះផ្សិត ថ្ងៃ១៤ដល់១៥ខែធ្នូ ២០១៣

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេផ្សិតនិងបណ្តុះផ្សិត ថ្ងៃ១៤ដល់១៥ខែធ្នូ ២០១៣ នៅស្នាក់ការសៀមរាប បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០២៣៤៥៦៦៦៨០

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណី និងចិញ្ចឹមសត្វ ថ្ងៃ៣០ដល់៣១ខែតុលា ២០១៣

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណី និងចិញ្ចឹមសត្វ ថ្ងៃ៣០ដល់៣១ខែតុលា ២០១៣ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០២៣៤៥៦៦៦៨០

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេផ្សិត និងបណ្តុះផ្សិត ថ្ងៃ០២ដល់០៣ខែវិច្ឆិការ ២០១៣

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេផ្សិត និងបណ្តុះផ្សិត ថ្ងៃ០២ដល់០៣ខែវិច្ឆិការ ២០១៣ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០២៣៤៥៦៦៦៨០

របៀបតំឡើងទូភ្ញាស់និងរបៀបភ្ញាស់កូន មាន់ ទា ក្រួច ទាកប៉ា

អង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានបង្រៀនវគ្គតំឡើង ទូភ្ញាស់និងរបៀបភ្ញាស់កូន មាន់ ទា ក្រួច ទាកប៉ា

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2