សកម្មភាពសិក្សា

សកម្មភាពបងរៀនវគ្គធ្វើមេផ្សិតនិងបណ្តុះផ្សិត ថ្ងៃទី ០៣ ដល់ ០៤ សីហា ២០១៣

សកម្មភាពបងរៀនវគ្គធ្វើមេផ្សិតនិងបណ្តុះផ្សិត ដែលសិក្ខាកាមងាយយល់និងអាធ្វើបាន តាមបច្ចេកទេស

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេជីនិងដាំដុះដំណាំថ្ងៃទី ៣១ ដល់ ០១ ខែសីហា ២០១៣ នៅទីស្នាក់ការ

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេជីនិងដាំដុះដំណាំថ្ងៃទី ៣១ ដល់ ០១ ខែសីហា ២០១៣ នៅទីស្នាក់ការ

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វ

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វ ថ្ងៃ២៤ដល់២៥ខែក្កដា ២០១៣ នៅស្នាក់ការ បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០២៣៤៥៦៦៦៨០

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វ

សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វ ថ្ងៃ១៥ដល់១៦ខែឧសភា ២០១៣ នៅស្នាក់ការ បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០២៣៤៥៦៦៦៨០

សកម្មភាពតំឡើងទូភ្ញាស់ និងរបៀបភ្ញាស់

សកម្មភាពរៀនវគ្គតំឡើងទូភ្ញាស់និងរបោបភ្ញាស់ ថ្ងៃ១៨ដល់១៩ខែឧសភា ២០១៣ នៅស្នាក់ការ បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០២៣៤៥៦៦៦៨០

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2