វីធីសាស្ត្រ កសិកម្ម

បច្ចេកទេសធ្វើស្រូវដោយប្រពន្ធប្រពលវប្បកម្មតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ

ក្នុងការរៀបចំដីសាបយើងត្រូវភ្ជូរ២ដងនិងរាស់ម្តង រួហើយយើងធ្វើជាថ្នាល​នៅលើថ្នាលយើង​ដាក់ជី​ធម្មជាតិ។

Hits: 6172

ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី PNលើដំណាំឈើហូបផ្លែ

ដាក់​ជី​PN៥​ដង​សម្រាប់​ដំណាំ​១ឆ្នាំ សម្រាប់​ពត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ទាក់​ទង​មក​យើង​ខ្ញុំៈ​០២៣ ​៤៥ ៦៦៦ ៨០

Hits: 2544

ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី PNលើដំណាំបន្លែ

ដាក់​ជី​PN ២​ដង​សម្រាប់​ ដំណាំ​៣​ខែ ដាក់​៥​ដង​សម្រាប់​ដំណាំ ១០​ខែ សម្រាប់​ពត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ទាក់​ទង​មក​យើង​ខ្ញុំៈ​០២៣ ​៤៥ ៦៦៦ ៨០

Hits: 4731

ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី PNលើដំណាំកៅស៊ូ

ជាមួយនឹងការដាំដុះដើមកៅស៊ូដោយប្រើប្រាស់ជីPNវានឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៏កាន់តែច្រើនដូចជាៈ ការកើនឡើងនូវការផលិតជ័រកៅស៊ូ កើនឡើងនូវបរិមាណជ័រកៅស៊ូស្ងួត មិនមានការព្រួយបារម្ភនឹងជំងឺមួយចំនួនដូចជាៈ

Hits: 2155

ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជីPNលើដំណាំដំឡូង

កសិករ​ដាំ​ដំឡូង​ជា្វ​ច្រើនបាន​ទទួល​ផល​ប្រយោជន៍​ពី​ជី​PNរួច​មក ​ហើយ។ កសិករ​គាត់​បាន​ឆ្ងល់​ថា​តើ​ជី​PN​៣ឈុត​បាន​ជួយ​ជះ​ឥទ្ធិពល​ដល់​បញ្ហា​ដាំ​ ដំឡូង​កន្លង​មក​បាន​ប៉ុណ្ណា។ បញ្ជី​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​បញ្ជាក់​ពីប្រសិទ្ធ​ភាព​ និង​ភស្តតាង​នៃជីPN

Hits: 9121

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2