វីធីសាស្ត្រ កសិកម្ម

ការប្រើប្រាស់ឈុតសំរាប់បំប៉នរុក្ខជាតិ ជី PNលើដំណាំស្រូវ

បើអ្នកមាននូវដីស្រែអន់ក្នុងការដាំដុះ អ្នកត្រូវប្រើ១០ បាវ នៃជីគីមីក្នុងមួយហិចតា ហើយអ្នកត្រូវបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតពី ១០ទៅ១២ដងក្នុងមួយវដ្តដំណាំ បន្ទាប់មកអ្នកជំពាក់គេច្រើនឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំ។

Hits: 6251

បច្ចេកទេសផលិតជី PN និងការប្រើប្រាស់

ជីPN គឺជាជីធម្មជាតិ១០០% ហើយមានជីវម៉ាសដែលមានជាតិទឹក ។ ជីនេះរួមមានអ្វីៗដែលមានជីវិត ធាតុនៃធម្មជាតិ មីក្រុបនៅក្នុងដី និងអាហារបំប៉នទៀតផង។ ជីនេះមានរូបមន្តផ្សំចូលគ្នាយ៉ាងស្មុគស្មាញរវាងមីក្រុបនៅក្នុង ដី Aerobic និង Anaerobic។

Hits: 4988

បច្ចេកទេសដាំក្តាត

រយះពេល១៥ថ្ងៃយើងប្រើជី PNម្តងជាលើកទីមួយដោយប្រើ ជី៣មុខក្នុងមួយមុខៗយើងប្រើអស់៦ដបក្នុង១ហិចតា។ លើកទីពីរយើង ដាក់១៥ថ្ងៃបន្តាប់ពីដាក់លើកទមួយហើយដោយប្រើជី៣មុខ ក្នុងមួយមុខៗយើងប្រើអស់៦ដបក្នុង១ហិចតា ។លើកទី៣យើងដាក់១៥ថ្ងៃ បន្តាប់ពីដាក់លើកទី២ ើយដោយប្រើជី៣មុខ ក្នុងមួយមុខៗយើងប្រើអស់៦ដបក្នុង១ហិចតា

Hits: 2274

ការចិញ្ចឹមកង្កែប

នៅពេលដែលពងកង្កែបញាស់ចេញជាកូនកង្កែបហើយ រយៈពេល ២ ថ្ងៃដំបូងមិនចាំបាច់ឱ្យអាហារ ព្រោះកូន កង្កែប មានសារធាតុសម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯង។ បន្ទាប់មកទើបឱ្យអាហារ សម្រាប់កូនកង្កែប ១ ដងក្នុង ១ ថ្ងៃ ប្រហែលជា ១ ក្តាប់ដៃ ឬ អាចឱ្យស៊ុតដោយយកតែពណ៌ក្រហមខាងក្នុងធ្វើឱ្យម៉ត់ជា អាហារជំនួសក៏បាន

Hits: 7663

បច្ចេកទេសដាំត្រឡាច

មុនពេលដាំយើងភ្ជួរ២ទៅ៣ដង ​។​​ ភ្ជួរលើកទី១ដើម្បី​កំចាត់ស្មៅ​ដោយ​​មុនភ្ជួរយើងបាញ់ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ហើយទុករយះពេល៣ទៅ៧ថ្ងៃ​ទើបភ្ជួរលើកទី២ហើយរាស់អោយរាបស្មើរតែម្ដង ។ បន្តាប់មក​លើករង ដាំ កាប់រណ្តៅដាំដែលមានទំហំ៤តឹកបួនជ្រុងពីគុម្ភ១ម៉ែត្រ។

Hits: 4463

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2