វីធីសាស្ត្រ កសិកម្ម

បច្ចេកទេសដាំត្រសក់

១-ការជ្រើសរើសពូជ​ ជ្រើសរើសពូជ ណាដែលល្អមកទុកពូជដាំ។ ២-ការរៀបចំដី​ មុនពេលដាំយើងភ្ជួរ២ទៅ៣ដង ​។​​ ភ្ជួរលើកទី១ដើម្បី​កំចាត់ស្មៅ​ដោយ​​មុនភ្ជួរយើងបាញ់ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ហើយទុករយះពេល៣ទៅ៧ថ្ងៃ​ទើបភ្ជួរលើកទី២ហើយរាស់អោយរាបស្មើរតែម្ដង ។ បន្តាប់មក​លើករង ដាំ កាប់រណ្តៅដាំដែលមានទំហំ៤តឹកបួនជ្រុងពីគុម្ភ០.៧ម៉ែត្រ។

Hits: 5801

បច្ចេកទេសដាំ​ត្រប់វែង

ជ្រើសរើសពូជត្រប់ ណាដែលល្អ មិនយកគ្រាប់ខ្ចីពេក​ មកព្រោះ​បន្តាប់មកជ្រើសរើសកូនដែលថ្លោសល្អមកដាំ​​។ យកកូនត្រាប់ដែលថ្លោសល្អនិងមានសុខភាពល្អដែលមានកំពស់១តឹកមកដាក់ដាំក្នុងរណ្តៅរួចស្រោចទឹកអោយសើមល្មម។

Hits: 6341

បច្ចេកទេសដាំឃ្លោក

នពេលដាំយើងភ្ជួរ២ទៅ៣ដង ​។​​ ភ្ជួរលើកទី១ដើម្បី​កំចាត់ស្មៅ​ដោយ​​មុនភ្ជួរយើងបាញ់ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ហើយទុករយះពេល៣ទៅ៧ថ្ងៃ​ទើបភ្ជួរលើកទី២ ហើយរាស់អោយរាប ស្មើរតែម្ដង។ បន្តាប់មក​លើករង ដាំ កាប់រណ្តៅដាំដែលមានទំហំ៤តឹកបួនជ្រុងពីគុម្ភ០.៧ម៉ែត្រ។

Hits: 3548

បច្ចេកទេសដាំគូឆាយ

ជ្រើសរើសកូនគូឆាយ ណាដែលថ្លោសល្អ មិនយកកូនដែលខ្ចីពេក​ប្ញចាស់ពេក​​ ។ ជ្រើសរើសគល់គូឆាយ ណាដែលថ្លោសល្អ កាត់ប្ញសចេញបន្តិច​ដើម្បីកុំអោយស្លឹក គូឆាយឡើងក្រហមហើយត្រូវយកទៅដាំភ្លាម ។

Hits: 3302

បច្ចេកទេសដាំ​ក្តាត

មុនពេលដាំយើងភ្ជួរ២ទៅ៣ដង ​។​​ ភ្ជួរលើកទី១ដើម្បី​កំចាត់ស្មៅ​ដោយ​​មុនភ្ជួរយើងបាញ់ថ្នាំកំចាត់ស្មៅ ហើយទុករយះពេល៣ទៅ៧ថ្ងៃ​ទើបភ្ជួរលើកទី២ហើយរាស់អោយរាបស្មើរតែម្ដង ។

Hits: 3632

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2