ផលិតផល

ទូភ្ញាស់ តំលៃ $190

មានលក់​ទូភ្ញាស់កូន មាន់ ទា និងក្រួច

មេចំណីសត្វ តំលៃ $2.50

I. ផលប្រយោជន៏ៈ ១.ជួយអោយសត្វធំធាត់ល្អ ឆាប់បែកសាច់ សាច់មានគុណភាពល្អ ២.ជួយការពារមេរោគ មិនងាយឈឺ ៣.បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរំលាយអាហារ II. របៀបប្រើៈ ១.ចំនោះសត្វតូច៥សេសេលាយទឹក៥លីត្រ ២.ចំពោះសត្វធំ៥លសេសេលាយទឺក២លីត្រ ៣.យកទឹកលាយចំណី ឬអោយសត្វផឹក

មេថ្នាំព្យាបាលសត្វ តំលៃ $2.50

I. ផលប្រយោជន៏ៈ ១.ជួយអោយសត្វធំធាត់ល្អ ឆាប់បែកសាច់ សាច់មានគុណភាពល្អ ២.ជួយការពារមេរោគ មិនងាយឈឺ ៣.បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរំលាយអាហារ II. របៀបប្រើៈ ១.ចំនោះសត្វតូច៥សេសេលាយទឹក៥លីត្រ ២.ចំពោះសត្វធំ៥លសេសេលាយទឺក២លីត្រ ៣.យកទឹកលាយចំណី ឬអោយសត្វផឹក

មេថ្នាំការពារសត្វឈឺ តំលៃ $2.50

I. ផលប្រយោជន៏ៈ ១.ជួយអោយសត្វធំធាត់ល្អ ឆាប់បែកសាច់ សាច់មានគុណភាពល្អ ២.ជួយការពារសត្វ ៣.ជួយអោយសត្វជៀសផុតពីជំងឺឆ្លង II. របៀបប្រើៈ ១.ចំនោះសត្វតូច៥សេសេលាយទឹក៥លីត្រ ២.ចំពោះសត្វធំ៥លសេសេលាយទឺក២លីត្រ ៣.យកទឹកលាយចំណី ឬអោយសត្វផឹក

មានលក់ និងផ្តល់បច្ចេកទេស​ដាំលម៉ើ ដឹកជញ្ជូនដល់​កន្លែង

ចុះកុងត្រាទិញផ្លែ ផ្តល់បច្ចេកទេស ដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែង​​1ហិចតាដីទទួលបានផលពី 13000$ ទៅ13 0000$ -តំលៃទីផ្សារលម៉ើ នៅកម្ពុជា 1គីឡូ ចាប់ពី 15$-35$ -ទីផ្សារអន្តរជាតិ ពេញនិយមបំផុតទាំងហូបស្រស់ និង​ផលិតផលកែច្នៃ តំលៃថ្លៃ -ទីផ្សារធំជាងគេសំរាប់ជនជាតិឥស្លាមទូទាំងពិភពលោក

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2