ផលិតផល

មានលក់ពូជរំដេងក្រហម

អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានលក់ពូជ​រំដេងក្រហម បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ 012​788760

មានលក់កូនល្មើល

អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា មានលក់ដំ និងលក់រាយ នូវកូនល្មើ គ្រប់ប្រភេទ និងមានសេវា​ជួយរៀបចំកសិដ្ឋាននិងចំការគ្រប់ប្រទេភ។ បើមានចំណាាប់អារម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ ០១២ ៧៨៨ ៧៦០

ស្ករត្រជាក់សំរាប់ផលិតមេផ្សិតគ្រប់ប្រភេទ

អង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានលក់ស្ករត្រជាក់សំរាប់ផលិតមេផ្សិតគ្រប់ប្រភេទ

ប្លាស្ទិចគ្របរងដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទ

អង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានលក់ប្លាស្ទិចគ្របរងដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទ

គ្រាប់ម្ទេសប្លោក សំរាប់ដាំលើដីគ្រប់ប្រភេទ

អង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានលក់ គ្រាប់ម្ទេសប្លោក សំរាប់ដាំលើដីគ្រប់ប្រភេទ

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2