ផលិតផល

សំណាញ់សំរាប់ការពារ ទ្រុងមាន់ ទ្រុងទា

អង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានលក់ សំណាញ់សំរាប់ការពារ ទ្រុងមាន់ ទ្រុងទា

មេចំណីសត្វ មេថ្នាំព្យាបាលសត្វ និងមេវ៉ាក់សាំងសត្វ ធ្វើអោយសត្វធំធាត់លឿន មិនឈឺ មិនងាប់

អង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានលក់ មេចំណីសត្វ មេថ្នាំព្យាបាលសត្វ និងមេវ៉ាក់សាំងសត្វ ធ្វើអោយសត្វធំធាត់លឿន មិនឈឺ មិនងាប់

អង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានលក់ កូន មាន់ ទា និងក្រួច គ្រប់ប្រភេទ

អង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានលក់ កូន មាន់ ទា និងក្រួច គ្រប់ប្រភេទ

លក់ស្ករងូ សំរាប់ផលិតជី ចំណីសត្វ ថ្នាំព្យាបាលសត្វ

អង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជាមានលក់ លក់ស្ករងូ សំរាប់ផលិតជី ចំណីសត្វ ថ្នាំព្យាបាលសត្វ ថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត ថ្នាំជំនួយផ្កាផ្លែនិងថ្នាំការពារសត្វ

មេជី

រុក្ខជាតិមានផ្លែផ្កាល្អ រឹងមាំ និងមានប្រពន្ឋ័ការពារ -ជួយអោយរុក្ខជាតិធំធាត់លឿន មានផ្លែផ្កាល្អ -ជួយការពាររោគមិនអោយមានសត្វបំផ្លាញ -ជួយកែប្រែគុណភាពដីដែលខូចខាត -ជួយធ្វើអោយទឹកស្អាត

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2