សូមទស្សនា ការពន្យល់ខ្លះៗអំពីការដាំដំណាំលើទឹក ដោយលោក ម៉ាន់ សុផល។


2285 Views
Published on 2014-07-14 23:29:43
Introduction about Hydroponic by Mr. Man Sophal Farmer សូមទស្សនា ការពន្យល់ខ្លះៗអំពីការដាំដំណាំលើទឹក ដោយលោក ម៉ាន់ សុផល។

វីដេអូឯកសារផ្សេងទៀត

Advantages and disadvantages of insects - គុណសម្បត្តិ​និងគុណវិបត្ត​របស់សត្វល្អិត (32347 views)
បទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា (3098 views)
Interview Mr Kong Tho Pig Farmer - ធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក គង់ ថូ ម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូក (2931 views)
Exhibition of Agricultural Products​ - ការតាំងពិពរណ៌ អំពីផលិផល កសិកម្ម (4031 views)
សូមទស្សនា ការពន្យល់ខ្លះៗអំពីការដាំដំណាំលើទឹក ដោយលោក ម៉ាន់ សុផល។ (2286 views)
The Best Farmer in 2013​ - កម្មវិធីកសិករឆ្នើមឆ្នាំ ២០១៣ (2176 views)
Previous12345678Next

វីដេអូឯកសារពេញនិយម