សកម្មភាពសិក្សា

សកម្មភាពរៀនវគ្គចិញ្ចឹមសត្វនៅស្នាក់ការភ្នំពេញ

សកម្មភាពរៀនវគ្គចិញ្ចឹមសត្វនៅស្នាក់ការភ្នំពេញ បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០២៣៤៥៦៦៦៨០ / ០១១៧៨៨៧៦០ / ០៩៨៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពតំឡើងប្រពន្ធ័ដំណាំលើទឹក

សកម្មភាពតំឡើងប្រពន្ធ័ដំណាំលើទឹកជូនអតិថិជននៅខេត្តកំពង់ចាម បើអតិថិជនចង់តំឡើងសូមទាក់ទង ០៨៨៦០០៩០១៦

បង្រៀនសហគមន៍

សកម្មភាពបង្រៀនបណ្តុះផ្សិតជួនសមាគមន៍កសិកម្មសែនហាននៅកំពត បើសហគមន៍ផ្សេងៗចង់បានការសិក្សាសូមទាក់ទង ០១៥៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពតាំងផលិតផល

សកម្មភាពតាំងផលិតផលរបស់អង្គការក្នុងពិធីតាំងពិពណ បើចង់ទិញផលិតផលរបស់អង្គការសូមទាក់ទង០២៣៤៥៦៦៦៨០...

សកម្មភាពទស្សនះកិច្ចសិក្សាទៅប្រទេសថៃ

សកម្មភាពទស្សនះកិច្ចសិក្សាទៅប្រទេសថៃពីថ្ងៃ២៨ដល់៣០ ខែវិច្ឆិការ២០១៧ រួមមាន ១ ចំការបន្លែ ២ សិស្សសាលាដាំបន្លែលើទឹក ៣ ចំការក្រូចឆ្មា ៤ ចំការម្រះ ៥ ចំការននោង ៦ រោងផ្សិត...

សកម្មភាពទស្សនះកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសថៃ

សកម្មភាពដឹកនាំសិក្ខាកាមទៅទស្សះកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសថៃថ្ងៃទី២៥ដល់២៨រួមមាន ១ ដំណាំលើទឹក ២ ចំការបន្លែ ៣ ចំការទំពាំងបារាំង ៤ ចំការតាង៉ែន ៥ ចំការត្រសក់ផ្អែម ៦ ចំការផ្កា​...

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំពោតនៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំពោតនៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំត្រប់នៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំត្រប់នៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំនៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំនៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលស្រែផលិតពូជរបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តបាត់ដំបង

សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលស្រែផលិតពូជរបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តបាត់ដំបង បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង ០៩៣ ៧៨៨៧៦០

Previous12345Next

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2