សកម្មភាពសិក្សា » សកម្មភាពសិក្ខាកាមចុះអនុវត្តន៏ធ្វើទ្រុងមាន់និងទា ថ្ងៃ២៨ដល់២៩ខែឧសភា២០១៤

សកម្មភាពសិក្ខាកាមចុះអនុវត្តន៏ធ្វើទ្រុងមាន់និងទា ថ្ងៃ២៨ដល់២៩ខែឧសភា២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញបើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០១១៧៨៨៧៦០


 

សកម្មភាពសិក្សាផ្សេងទៀង

សកម្មភាពរៀនវគ្គចិញ្ចឹមសត្វនៅស្នាក់ការភ្នំពេញ
សកម្មភាពតំឡើងប្រពន្ធ័ដំណាំលើទឹក
បង្រៀនសហគមន៍
សកម្មភាពតាំងផលិតផល
សកម្មភាពទស្សនះកិច្ចសិក្សាទៅប្រទេសថៃ
សកម្មភាពទស្សនះកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសថៃ
សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំពោតនៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម
សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំត្រប់នៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម
សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការដាំដំណាំនៅកសិដ្ធានគំរូនៅខេត្តកំពង់ចាម
សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលស្រែផលិតពូជរបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តបាត់ដំបង
សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលចំការខ្នុររបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ
សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលចំការមង្ឈុតរបស់សិក្ខាកាមកំពុងចេញផ្លែនៅខេត្តកំពត
សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការប្រមូលផលធូរ៉េនរបស់សិក្ខាកាមនៅខេត្តកំពត
សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលដីស្រែរបស់សិក្ខាកាមមុនរដូវដាំដុះចូលមកដល់
សកម្មភាពចុះពិនិត្យមើលការចិញ្ចឹមមាន់
ផ្សិតនៅកសិដ្ធានអង្គការអង្គការអភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា
តំឡើង hydro អោយអតិថិជននៅបុរីប៉េងហួត
ដំណាំលើទឹកដាំក្នុងធុងស្ពេត្រូលនៅកសិដ្ធានអង្គការអង្គការ អភិវឌ្ឈន៏កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា
សកម្មភាពតំឡើងប្រព័ន្ធ​ដាំដំណាំលើទឹក
សកម្មភាពសិក្ខាកាមចុះអនុវត្តន៏តំឡើងទ្រុងចិញ្ចឹមមាន់ នៅកសិដ្ធានវាលស្បូវ
ចុះសម្ភាសអ្នកជោគជ័យផ្សិតចំបើង បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០១១៧៨៨៧៦០
ចុះសម្ភាសអ្នកជោគជ័យ ល្ហុង បើចង់សិក្សាសូមទាក់ទង០១១៧៨៨៧៦០
ចុះសម្ភាសអ្នកជោគជ័យ ម្រេច
សកម្មភាពសំភាសន៍ជាមួយ TV5 ក្នុងការតាំងពិពណផលិតផលខ្មែរនៅកោះពេជ្រថ្ងែទី២៨ដល់៣០ខែមិនា២០១៤
សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេផ្សិតនិងបណ្តុះផ្សិតថ្ងៃ០៥ដល់០៦ខែមិនា ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ
សកម្មភាពអនុវត្តន៏នៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការថ្ងៃទី២ដល់៤ខែមិនា ២០១៤
សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វថ្ងៃ០១ដល់០២ខែមិនា ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ
សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេជីនិងដាំដុះដំណាំថ្ងៃ២៧ដល់២៨ខែគុម្ភះ ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ
សកម្មភាពរៀនការប្រើប្រាស់ជីតាមប្រភេទដំណាំនិងប្រភេទដីថ្ងៃ២៥ដល់២៦ខែគុម្ភះ ២០១៤ នៅស្រុកស្វាយអន្ទរខេត្តព្រៃវែង
សកម្មភាពរៀនវគ្គដាំដំណាំលើទឹកនិងរបៀបតំឡើង ថ្ងៃ២៤ដល់២៥ខែគុម្ភះ ២០១៤ នៅស្នាក់ការភ្នំពេញ
លោកអភិបាលខេត្តពោធិសាត់និងគណះប្រតិ្តភូទស្សនាតូចតាំងពីពណ៏របស់អង្គការអភិវឌ្ឈន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា
សកម្មភាពចាប់ឆ្នោតផ្តលរង្វាន់ជូនកសិករ ក្នុងការប្រលង កសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤
សកម្មភាពធ្វើបទបង្ហាញបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វទទួលបានផលខ្ពស់ ក្នុងការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤
ទស្សនះកិច្ចស្រូវនិងបន្លែកសិករយកមកប្រលង ក្នុងការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅពោធិសាត់២៦ខេមករា២០១៤
ការប្រលងកសិករឆ្នើម២០១៣នៅកំពង់ឆ្នាំង
សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វ ថ្ងៃ១៨ដល់១៩ខែធ្នូ ២០១៣ នៅស្នាក់ការសៀមរាប
សកម្មភាពអនុវត្តន៏ច្រកល្បាយបណ្តុះផ្សិតនៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការ
សកម្មភាពថតជុំគ្នានៅកសិដ្ធានរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា
សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេផ្សិតនិងបណ្តុះផ្សិត ថ្ងៃ១៤ដល់១៥ខែធ្នូ ២០១៣
សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណី និងចិញ្ចឹមសត្វ ថ្ងៃ៣០ដល់៣១ខែតុលា ២០១៣
សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេផ្សិត និងបណ្តុះផ្សិត ថ្ងៃ០២ដល់០៣ខែវិច្ឆិការ ២០១៣
របៀបតំឡើងទូភ្ញាស់និងរបៀបភ្ញាស់កូន មាន់ ទា ក្រួច ទាកប៉ា
សកម្មភាពបងរៀនវគ្គធ្វើមេផ្សិតនិងបណ្តុះផ្សិត ថ្ងៃទី ០៣ ដល់ ០៤ សីហា ២០១៣
សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេជីនិងដាំដុះដំណាំថ្ងៃទី ៣១ ដល់ ០១ ខែសីហា ២០១៣ នៅទីស្នាក់ការ
សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វ
សកម្មភាពរៀនវគ្គផលិតមេចំណីសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វ
សកម្មភាពតំឡើងទូភ្ញាស់ និងរបៀបភ្ញាស់