ប្រអប់ ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ ទំនង

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ

អង្គការអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មធម្មជាតិ កម្ពុជា (CNAD) មានស្នាក់ការនៅ ផ្ទះលេខ ១៩​ ផ្លូវ ៣០៣ សង្កាត់ បឹងកក់ទី២ ខណ្ខ ទូលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរសព្ទ័លេខៈ 023 456 6680
ទូរសព្ទ័លេខៈ 016 788 760
ទូរសព្ទ័លេខៈ 011 788 760

អ៊ីម៉ែលៈ chavpengnam@yahoo.com