វគ្គសិក្សា

បច្ចេកទេសដាំដំណាំលើទឹក
ម៉ោងសិក្សា: ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )

១-និយមន័យដាំដំណាំលើទឹក ២-គុណសម្បត្តិ និងគុនវិបត្តិនៃការដាំដំណាំលើទឹក ៣-របៀបតំឡើងប្រពន្ធ័ដាំដំណាំលើទឹក ៤-របៀបវាស់ទឹក និងការកែប្រែទឹកដើម្បីដាំដំណាំ ...

បច្ចេកទេសតំឡើងទូ និង របៀបចិញ្ចឹមឃ្មុំ
ម៉ោងសិក្សា: ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )

១ ទីកន្លែងចិញ្ចឹមឃ្មុំ ២ ឧបករណ៍សម្រាប់ចិញ្ចឹមឃ្មុំ ៣ ប្រភេទពូជឃ្មុំ ៤ ការត្រួតពិនិត្យសំបុកឃ្មុំ ៥ របៀបធ្វើកេសចិញ្ចឹមឃ្មុំ ៦ បច្ចេកទេសបង្កើតស្តេចឃ្មុំ ៧ ការចែកសំបុកធម្មជាតិ ៨ វិធីទប់ស្កាត់ការហើរចោលសំបុក ៩ ការយកទឹកឃ្មុំ ១០ អនុវត្តផ្ទាល់ ...

បច្ចេកទេសកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម
ម៉ោងសិក្សា: ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )

១.បច្ចេកទេសកែច្នៃទឹកជ្រលក់ ២.បច្ចេកទេសកែច្នៃទេកផ្លែឈើ ៣.បច្ចេកទេសធ្វើដំណាប់ខាប់ ៤.បច្ចេកទេសកែច្នៃអាហារបំពង ...

ជំនាញតំឡើងទូភ្ញាស់ និងរបៀបភ្ញាស់
ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )

១.របៀបតំឡើងទូភ្ញាស់កូនមាន់ ទា ក្ងាន ក្រួច ២.របៀបតំឡើងទូកំដៅកូន មាន់ ទា ក្ងាន ក្រូច ៣.របៀបជ្រើសរើសស៊ុតយកមកភ្ញាស់ ៤.របៀបភ្ញាស់ ៥.របៀបថែទាំកូនមាន់ ទា ក្ងាន ក្រួច ៦.របៀបដាក់វ៉ាក់សាំង ៧.របៀបដាក់កំដៅ ៨.អនុវត្តន៏ផ្ទាល់ ...

ជំនាញផលិតមេជី មេថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត មេអ័រម៉ូន បូកាឈិ មេជីពិសេស
ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )

១.របៀបផ្សំជី (ជីគោក ជីទឹក ជីគ្រាប់) ២.របៀបផ្សំ (ថ្នាំពុលពីវត្ថុធាតុរាវ ថ្នាំពុលពីរុក្ខជាតិ ថ្នាំការពារជំងឺរបស់ដំណាំ ថ្នាំ និងជីផ្សំពីត្រី) ៣.របៀបធ្វើអ័រម៉ូន (ជំនួយអោយមានផ្លែផ្កា) ៤.របៀបផ្សំជីពិសេស ៥.បច្ចេកទេសផលិតមេថ្នាំកំចាក់សត្វល្អិត ...

ជំនាញផលិតមេផ្សិត និង បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតគ្រប់ប្រភេទ
ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )

១.របៀបផលិតសារ៉ាយ PDA ២.បច្ចេកទេសផលិតមេផ្សិតអំបោះ ខ្យង ចំបើង ៣.បច្ចេកទេសផលិតមេផ្សិតត្រចៀកកណ្តុរ ៤.បច្ចេកទេសផលិតមេផ្សិតម្ជុល និងផ្សិតព្រៃ ៥.បច្ចេកទេសផលិតមេផ្សិតតុងកូវ និងផ្សិតស្រុក ៦.វិធីកាត់ណៃយ៉ូផ្សិតមកបណ្តុះ ៧.បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតអំបោះ ខ្យង ចំបើង ៨.បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិត ត្រចៀកកណ្តុរ ...

ជំនាញនៃការចិញ្ចឹមសត្វ ផលិតមេចំណីសត្វ មេវ៉ាក់សាំងសត្វ និងថ្នាំព្យាបាលសត្វ​តាមបែបធម្មជាតិ
ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )

១.របៀបចិញ្ចឹមមាន់ (ការជ្រើសរើសពូជ សាងសង់ទ្រុង និងរបៀបផ្សំចំណី ផ្សំវ៉ាក់សាំង ផ្សំថ្នាំព្យាបាល) ២.របៀបចិញ្ចឹមទា ៣.របៀបចិញ្ចឹមជ្រូក ៤.បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រី ៥.បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមអន្ទង់ ៦.បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែប ៧.បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមបង្កង ៨.បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមក្រួច ...

ជំនាញផលិតមេជី មេថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត អ័រម៉ូន និងគន្លឺះធ្វើកសិកម្មតាមបែបធម្មជាតិ
ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )

១.របៀបផ្សំជី (ជីគោក ជីទឹក ជីគ្រាប់) ២.បង្ហាញពីប្រភពដែលអាចទាញយកជីបាន និងមុខងារ និងសារៈសំខាន់នៃ អាសូត ផូស្វរ និងប៉ូតាស្យូម ៣.របៀបផ្សំ ថ្នាំពុលពីវត្ថុធាតុរាវ ថ្នាំពុលពីរុក្ខជាតិ ថ្នាំការពារជំងឺរបស់ដំណាំ និងជីផ្សំពីត្រី ៤.របៀបធ្វើអ័រម៉ូន (ជំនួយអោយមានផ្លែផ្កា) ៥.បច្ចេកទេសដាំដុះឈើហូបផ្លែផ្សេងៗ ៦.បច្ច ...

កម្មវិធីសិក្សាពិសេសស្តីពី ផលិតមេជី មេថ្នាំបណ្តេញសត្វ និងមេអ័រម៉ូន សំរាប់ដំណាំសួនសាកវប្បកម្មតាមបែប​ធម្មជាតិ
ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )

កម្មវិធីសិក្សាពិសេសស្តីពី ផលិតមេជី មេថ្នាំបណ្តេញសត្វ និងមេអ័រម៉ូន សំរាប់ដំណាំសួនសាកវប្បកម្មតាមបែប​ធម្មជាតិ មានដូចជាៈ ១.បច្ចេកទេសផលិតជីសំរាប់ដំណាំផ្កា ២.បច្ចេកទេសផលិតថ្នាំកំចាត់សត្វស៊ីដំណាំផ្កា ៣.បច្ចេកទេសផលិតថ្នាំជំនួយផ្កា ផ្លែ សំរាប់ដំណាំផ្កា ៤.បច្ចេកទេសដំណាំសួនសាកវប្បកម្ម ៥.ការកែឆ្នៃសណ្ឋានរក្ ...