វគ្គសិក្សា » បច្ចេកទេសតំឡើងទូ និង របៀបចិញ្ចឹមឃ្មុំ

ម៉ោងសិក្សា: ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )
បច្ចេកទេសតំឡើងទូ និង របៀបចិញ្ចឹមឃ្មុំ
១ ទីកន្លែងចិញ្ចឹមឃ្មុំ
២ ឧបករណ៍សម្រាប់ចិញ្ចឹមឃ្មុំ
៣ ប្រភេទពូជឃ្មុំ
៤ ការត្រួតពិនិត្យសំបុកឃ្មុំ
៥ របៀបធ្វើកេសចិញ្ចឹមឃ្មុំ
៦ បច្ចេកទេសបង្កើតស្តេចឃ្មុំ
៧ ការចែកសំបុកធម្មជាតិ
៨ វិធីទប់ស្កាត់ការហើរចោលសំបុក
៩ ការយកទឹកឃ្មុំ
១០ អនុវត្តផ្ទាល់

វគ្គសិក្សាផ្សេងទៀង