វគ្គសិក្សា » បច្ចេកទេសដាំដំណាំលើទឹក

ម៉ោងសិក្សា: ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )
១-និយមន័យដាំដំណាំលើទឹក
២-គុណសម្បត្តិ និងគុនវិបត្តិនៃការដាំដំណាំលើទឹក
៣-របៀបតំឡើងប្រពន្ធ័ដាំដំណាំលើទឹក
៤-របៀបវាស់ទឹក និងការកែប្រែទឹកដើម្បីដាំដំណាំ
៥-របៀបលាយល្បាយជីដាំដំណាំលើទឹក
៦-របៀបវាស់ជីដាំដំណាំលើទឹក
៧-របៀបដាំដុះបន្លែលើទឹក
៨-ការថែទាំដំណាំលើទឹក

វគ្គសិក្សាផ្សេងទៀង