វគ្គសិក្សា » កម្មវិធីសិក្សាពិសេសស្តីពី ផលិតមេជី មេថ្នាំបណ្តេញសត្វ និងមេអ័រម៉ូន សំរាប់ដំណាំសួនសាកវប្បកម្មតាមបែប​ធម្មជាតិ

ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )
១.បច្ចេកទេសផលិតជីសំរាប់ដំណាំផ្កា
២.បច្ចេកទេសផលិតថ្នាំកំចាត់សត្វស៊ីដំណាំផ្កា
៣.បច្ចេកទេសផលិតថ្នាំជំនួយផ្កា ផ្លែ សំរាប់ដំណាំផ្កា
៤.បច្ចេកទេសដំណាំសួនសាកវប្បកម្ម
៥.ការកែឆ្នៃសណ្ឋានរក្ខជាតិលំអរ
៦.ការតាក់តែងមែករុក្ខជាតិលំអរ
៧.របៀបធ្វើផ្កា ១ដើមអោយចេញពណ៌ច្រើន
៨.បច្ចេកទេសដំដុះផ្កាអ័គីដេ
៩.បច្ចេកទេសដំដុះផ្កាកូលាប
១០.បច្ចេកទេសដំដុះផ្កាម្លិះ
១១.បច្ចេកទេសដំដុះផ្កាក្រដាស
១២.បច្ចេកទេសផលិតមេថ្នាំជំនួយផ្កា ផ្លែ
១៣.បច្ចេកទេសផលិតមេជីសំរាប់ផ្កាផ្លែ
១៤.បច្ចេកទេសផលិតមេថ្នាំកំចាត់សត្វស៊ីដំណាំផ្កា

វគ្គសិក្សាផ្សេងទៀង