វគ្គសិក្សា » ជំនាញផលិតមេជី មេថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត អ័រម៉ូន និងគន្លឺះធ្វើកសិកម្មតាមបែបធម្មជាតិ

ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )
ជំនាញផលិតមេជី មេថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត អ័រម៉ូន និងគន្លឺះធ្វើកសិកម្មតាមបែបធម្មជាតិ៖
១.របៀបផ្សំជី (ជីគោក ជីទឹក ជីគ្រាប់)
២.បង្ហាញពីប្រភពដែលអាចទាញយកជីបាន និងមុខងារ និងសារៈសំខាន់នៃ អាសូត ផូស្វរ និងប៉ូតាស្យូម
៣.របៀបផ្សំ ថ្នាំពុលពីវត្ថុធាតុរាវ ថ្នាំពុលពីរុក្ខជាតិ ថ្នាំការពារជំងឺរបស់ដំណាំ និងជីផ្សំពីត្រី
៤.របៀបធ្វើអ័រម៉ូន (ជំនួយអោយមានផ្លែផ្កា)
៥.បច្ចេកទេសដាំដុះឈើហូបផ្លែផ្សេងៗ
៦.បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែផ្សេងៗ
៧.បច្ចេកទេសធ្វើស្រែប្រពលវប្បកម្មតាមគោលការណ៏ធម្មជាតិ
៨.របៀបរៀបចំកសិដ្ឋានពហុប្រយោជន៏
៩.បច្ចេកទេសផលិតមេជីធម្មជាតិ
១០.បច្ចេកទេសលផិតមេថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត
១១.បច្ចេកទេសផលិតមេអ័រម៉ូន
១២.បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ដី
១៣.បច្ចេកទេសធ្វើអោយឈើហូបផ្លែ ផ្លែ១ឆ្នាំពីរទៅបីដង
១៤.ការពិនិត្យដី និងការកែប្រែគុណភាពដី

វគ្គសិក្សាផ្សេងទៀង