វគ្គសិក្សា » ជំនាញនៃការចិញ្ចឹមសត្វ ផលិតមេចំណីសត្វ មេវ៉ាក់សាំងសត្វ និងថ្នាំព្យាបាលសត្វ​តាមបែបធម្មជាតិ

ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )
១.របៀបចិញ្ចឹមមាន់ (ការជ្រើសរើសពូជ សាងសង់ទ្រុង និងរបៀបផ្សំចំណី ផ្សំវ៉ាក់សាំង ផ្សំថ្នាំព្យាបាល)
២.របៀបចិញ្ចឹមទា
៣.របៀបចិញ្ចឹមជ្រូក
៤.បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រី
៥.បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមអន្ទង់
៦.បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែប
៧.បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមបង្កង
៨.បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមក្រួច
៩.បច្ចេកទេសផលិតមេចំណីសត្វ
១០.បច្ចេកទេសលផិតមេវ៉ាក់សាំងសត្វ
១១.បច្ចេកទេសផលិតមេថ្នាំព្យាបាលជីងឺសត្វ
១២.បច្ចេកទេលចិញ្ចឹមចង្រឹត
១៣.របៀបផ្សំថ្នាំព្យាបាលសត្វឈឺ
១៤.បង្ហាញពីប្រភពដែលអាចទាញយកចំណីបាន
១៥.បង្ហាញប្រភពដែលអាចទាញយកថ្នាំព្យាបាលបាន
១៦.បង្ហាញពីប្រភពដែលអាចទាញវ៉ាក់សាំងបាន
១៧.ការកែប្រែគុណភាពទឹក

វគ្គសិក្សាផ្សេងទៀង