វគ្គសិក្សា » ជំនាញផលិតមេផ្សិត និង បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតគ្រប់ប្រភេទ

ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )
១.របៀបផលិតសារ៉ាយ PDA
២.បច្ចេកទេសផលិតមេផ្សិតអំបោះ ខ្យង ចំបើង
៣.បច្ចេកទេសផលិតមេផ្សិតត្រចៀកកណ្តុរ
៤.បច្ចេកទេសផលិតមេផ្សិតម្ជុល និងផ្សិតព្រៃ
៥.បច្ចេកទេសផលិតមេផ្សិតតុងកូវ និងផ្សិតស្រុក
៦.វិធីកាត់ណៃយ៉ូផ្សិតមកបណ្តុះ
៧.បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតអំបោះ ខ្យង ចំបើង
៨.បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិត ត្រចៀកកណ្តុរ
៩.បច្ចេកទេលបណ្ដុះផ្សិត ម្ជុល តុងកូវ និងផ្សិតព្រៃ
​- របៀបផលិតដុំអាចម៌រណាក្នុងថង់
- ការធ្វើជីផ្សំ និងច្រកបញ្ចូលក្នុងថង់ប្លាស្តិច
- ការស្ងោរ ឬចំហុយជីផ្សំ
- វិធីបញ្ចូលមេផ្សិតក្នុងដុំជីផ្សំ
- ការបន្ទុំក្នុងរោងបន្ទុំ និងការរៀបចំរោងបណ្តុះ
- ការបណ្តុះអោយចេញផ្សិត
- ការថែទាំ និងបេះផ្សិត

វគ្គសិក្សាផ្សេងទៀង