វគ្គសិក្សា » ជំនាញផលិតមេជី មេថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត មេអ័រម៉ូន បូកាឈិ មេជីពិសេស

ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )
១.របៀបផ្សំជី (ជីគោក ជីទឹក ជីគ្រាប់)
២.របៀបផ្សំ (ថ្នាំពុលពីវត្ថុធាតុរាវ ថ្នាំពុលពីរុក្ខជាតិ ថ្នាំការពារជំងឺរបស់ដំណាំ ថ្នាំ និងជីផ្សំពីត្រី)
៣.របៀបធ្វើអ័រម៉ូន (ជំនួយអោយមានផ្លែផ្កា)
៤.របៀបផ្សំជីពិសេស
៥.បច្ចេកទេសផលិតមេជីធម្មជាតិ
៦.បច្ចេកទេសផលិតមេថ្នាំកំចាក់សត្វល្អិត
៧.បច្ចេកទេសផលិតមេអ័រម៉ូន
៨.បច្ចេកទេសផលិតមេជីពិសេស
៩.អនុវត្តន៏ផ្ទាល់

វគ្គសិក្សាផ្សេងទៀង