វគ្គសិក្សា » ជំនាញតំឡើងទូភ្ញាស់ និងរបៀបភ្ញាស់

ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )
១.របៀបតំឡើងទូភ្ញាស់កូនមាន់ ទា ក្ងាន ក្រួច
២.របៀបតំឡើងទូកំដៅកូន មាន់ ទា ក្ងាន ក្រូច
៣.របៀបជ្រើសរើសស៊ុតយកមកភ្ញាស់
៤.របៀបភ្ញាស់
៥.របៀបថែទាំកូនមាន់ ទា ក្ងាន ក្រួច
៦.របៀបដាក់វ៉ាក់សាំង
៧.របៀបដាក់កំដៅ
៨.អនុវត្តន៏ផ្ទាល់

វគ្គសិក្សាផ្សេងទៀង