វគ្គសិក្សា » បច្ចេកទេសកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម

ម៉ោងសិក្សា: ម៉ោងសិក្សា: ថ្ងៃទី១ (ព្រឹកម៉ោង 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00) ថ្ងៃទី២ (ព្រឹកម៉ោង​ 7:30 - 11:30 ល្ងាច 2:00 - 5:00 )
១.បច្ចេកទេសកែច្នៃទឹកជ្រលក់
២.បច្ចេកទេសកែច្នៃទេកផ្លែឈើ
៣.បច្ចេកទេសធ្វើដំណាប់ខាប់
៤.បច្ចេកទេសកែច្នៃអាហារបំពង

វគ្គសិក្សាផ្សេងទៀង