សម្លេង

Play Size Download
1
50:42 mn
ដំណោះស្រាយកសិកម្មតាមរយៈវិទ្យុ 91.5 ថ្ងៃទី 24-11-2014
11.61 MB
2
20:11 mn
ដំណោះស្រាយកសិកម្មតាមរយៈវិទ្យុ 91,5 ថ្ងៃទី ០១ ធ្នូ​ ២០១៤
18.48 MB
3
51:38 mn
ដំណោះស្រាយកសិកម្មតាមរយៈវិទ្យុ 106.75 ថ្ងៃទី ១៤ វិច្ឆិកា​ ២០១៤
11.82 MB
4
51:52 mn
ដំណោះស្រាយកសិកម្មតាមរយៈវិទ្យុ 106.75 ថ្ងៃទី ៣០ តុលា ២០១៤
11.87 MB
5
49:18 mn
ដំណោះស្រាយកសិកម្មតាមរយៈវិទ្យុ 106.75 ថ្ងៃទី ២៨ តុលា ២០១៤
11.29 MB
6
49:56 mn
ដំណោះស្រាយកសិកម្មតាមរយៈវិទ្យុ 106.75 ថ្ងៃទី ២៧ តុលា ២០១៤
11.43 MB
7
51:59 mn
ដំណោះស្រាយកសិកម្មតាមរយៈវិទ្យុ 106.75 ថ្ងៃទី ១៥ តុលា ២០១៤
11.90 MB
8
50:06 mn
ដំណោះស្រាយកសិកម្មតាមរយៈវិទ្យុ 106.75 ថ្ងៃទី ១៣ តុលា ២០១៤
11.47 MB
9
49:15 mn
ដំណោះស្រាយកសិកម្មតាមរយៈវិទ្យុ 106.75 ថ្ងៃទី ១០ តុលា ២០១៤
11.28 MB
10
50:41 mn
ដំណោះស្រាយកសិកម្មតាមរយៈវិទ្យុ 106.75 ថ្ងៃទី ៨ តុលា ២០១៤
11.60 MB
11
51:16 mn
ដំណោះស្រាយកសិកម្មតាមរយៈវិទ្យុ 106.75 ថ្ងៃទី ៧ តុលា ២០១៤
11.73 MB
12
49:55 mn
ដំណោះស្រាយកសិកម្មតាមរយៈវិទ្យុ 106.75 ថ្ងៃទី ៦ តុលា ២០១៤
11.43 MB
13
2:12 mn
កម្វវិធីកសិករឆ្នើមខេត្តពោធិសាត់
2.02 MB
14
2:12 mn
កម្វវិធីកសិករឆ្នើមខេត្តកំពង់ធំ
2.02 MB
15
2:16 mn
កម្វវិធីកសិករឆ្នើមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
2.08 MB
16
2:53 mn
បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក សីហា
2.65 MB
17
2:36 mn
បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសិក្សា
2.39 MB
18
9:17 mn
បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកដែលទទួលជោគជ័យនៅខេត្តកណ្តាល
8.50 MB
19
2:47 mn
បទសម្ភាសន៍ជាមួយព្រះសង្ឃ
2.56 MB
20
4:23 mn
បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក សុធន់
4.02 MB
21
2:47 mn
បទសម្ភាសន៍វគ្គចិញ្ចឹមសត្វជាមួយអ្នកសិក្សា
2.56 MB
22
4:05 mn
បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក គង់ពិសី
3.74 MB
23
3:20 mn
បទសម្ភាសន៍ជាមួយ លោកហាក់
3.05 MB
24
3:22 mn
បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក គឹមសាន្ត
3.08 MB
25
2:11 mn
បច្ចេកទេសផលិតជីPN
2.01 MB
26
1:31 mn
បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិត
1.40 MB
27
1:29 mn
ជំនាញនៃការចិញ្ចឹមសត្វ
1.37 MB
28
1:34 mn
គន្លឹះធ្វើកសិកម្មតាមបែបធម្មជាតិ
1.44 MB
29
1:34 mn
ជំនាញផលិតមេជីនិងថ្នាំ
1.44 MB
30
1:43 mn
ឈុតអាហារបំប៉នសត្វ
1.58 MB
31
1:25 mn
កម្វវិធីផលិតមេចំណីសត្វ
1.31 MB
32
1:02 mn
ការចិញ្ចឹមសត្វ ផលិតចំណីសត្វ ធ្វើវ៉ាក់សាំងសត្វ
982.86 KB
33
1:27 mn
វគ្គបង្រៀនអំពីការដាំផ្កា
1.33 MB

ដៃ​គូ​សហការ

Advertise with us at board ALL 1 Advertise with us at board ALL 2