កម្មវិធីសិក្សា

លរ កម្មវិធីសិក្សា កាលបរិច្ចេទ ទីកន្លែង ទំនាក់ទំនង
1
បច្ចេកទេសផលិតមេចំណីសត្វថ្នាំព្យាបាលសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វមាន់ទាកងែ្កបបង្កង
២៦-២៧ខែមិនា២០១៦
ស្នាក់ការ
០២៣៤៥៦៦៦៨០
2
វគ្គពិសេស ផលិតជី ថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត អរ័ម៉ូន ចំណីសត្វ ថ្នាំព្យាបាលសត្វ ថ្នាំការពារសត្វ និងបណ្តុះផ្សិត អំបោះ ខ្យង ពណ័ផ្កាឈូក ត្រចៀកកណ្តុរ ចំបើង
៦-៧ខែមេសា២០១៦
ស្នាក់ការ
០២៣៤៥៦៦៦៨០
3
បច្ចេកទេផលិតមេជីមេអ័រម៉ូនមេថ្នាំបណេ្តញសត្វល្អិតនិងដាំដុះបនែ្លផែ្លឈើស្រូវ...
២៣-២៤ខែមេសា២០១៦
ស្នាក់ការ
០២៣៤៥៦៦៦៨០
4
បច្ចេកទេសផលិតមេផ្សិតនិងបណ្ដុះផ្សិតអំបាះខ្យងចំបើងត្រចៀកកណ្ដុះផ្សិតព្រៃ..
៣០-១ខែឧសភា២០១៦
ស្នាក់ការ
០២៣៤៥៦៦៦៨០
5
បច្ចេកទេសផលិតមេចំណីសត្វថ្នាំព្យាបាលសត្វនិងចិញ្ចឹមសត្វមាន់ទាកងែ្កបបង្កង
៧-៨ខែឧសភា២០១៦
ស្នាក់ការ
០២៣៤៥៦៦៦៨០